Regulamin kursów

» Regulamin kursów

REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW 'Right Now'

 1. Zajęcia kursów standardowych odbywają się na różnych poziomach zaawansowania w następujących wymiarach tygodniowo: 2 razy po 90 minut (dorośli i młodzież ), 2 razy po 60 minut (dzieci 1 do 6 kl SP) oraz 2 razy po 45 minut (dzieci przedszkolne od 4 roku życia). Stanowi to odpowiednio 124, 83 i 62 godz lekcyjne (po 45 min.)w ciągu roku szkolnego. Wymiar kursów intensywnych wynosi 3x90 min/tydz (186 godz. rocznie).
 2. Grupy są dobierane pod względem wieku uczestników i stopnia opanowania przez nich języka. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 8 osób. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość przekroczenia stanów osobowych o nie więcej niż 2 osoby.
 3. Organizator stara się w miarę możliwości dostosować harmonogram do indywidualnych życzeń kursantów, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup, a co z tym jest związane, zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć w przypadku, gdy liczebność grupy wynosi mniej niż 50% stanu maksymalnego (poniżej 4 os).
 4. Podręczniki dla uczestników kursu zapewnia ich organizator. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu, przysługuje jednak zniżka do ich zakupu.
 5. Każdy kursant ma prawo do bezpłatnego dostępu do internetowego sekretariatu (e-dziennika) gdzie może na bieżąco sprawdzić swoje (lub swego dziecka) oceny postępów w nauce, dokonane i planowane płatności, obecności na zajęciach, tematy przerobionych lekcji, prace domowe i inne związane z kursem informacje. Hasło dostępu i login udostępniane są po zapisaniu się na kurs.
 6. Rok szkolny liczy 31 tygodni nauki (patrz kalendarz zajęć) i trwa od trzeciego tygodnia września do pierwszego tygodnia czerwca z dwutygodniowymi przerwami na święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe oraz z tygodniową przerwą na święta Wielkanocne oraz długi weekend majowy. Te tygodnie, nie są wliczone do kalendarza zajęć.  Termin wpłaty (do 10 - go każdego miesiąca) jest tylko umowny i nie jest związany z rzeczywistą ilością lekcji w danym miesiącu. Kurs jest roczny i tylko w takim aspekcie należy wyliczać jego cenę.
 7. Opłata za roczny kurs jest wnoszona w 10 ratach w równych okresach miesięcznych płatnych do 10-go każdego miesiąca - od września do czerwca następnego roku.(za wyjątkiem pierwszej raty, która jest opłacana zaraz po rozpoczęciu kursu w ostatnim tygodniu września). Istnieje też możliwość wpłat w dwóch i jednej racie na rok - ze zniżką. Osoby zapisujące się w środku roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania.
 8. Lekcje, które nie odbyły się z powodu choroby lektora są odrabiane w terminie późniejszym lub obsługiwane są przez lektora zastępującego. Za zajęcia, na które uczestnik kursu nie stawił się z własnej winy, nie przysługuje zwrot opłaty. W wyjątkowych przypadkach (zielona szkoła, długotrwała choroba, wyjazd) stosuje się następujące zniżki od poszczególnych miesięcznych opłat ratalnych: 30% przy 4-5 nieobecnościach non-stop, 50 % przy 6-7 nieobecnościach,70% przy 8 nieobecnościach. Przy rezygnacji w środku roku szkolnego przepada kaucja oraz jest doliczona wartośc 4 lekcji liczonych od momentu rezygnacji (w przypadku wyliczenia zwrotu, lub niedopłaty)
 9. W przypadku zaistnienia siły wyższej force majeure niezależnej od organizatora kursów uniemożliwiające prowadzenie nauczania  w lokalu Right Now, zajęcia językowe będą w całości lub częściowo  kontynuowane zdalnie w środowisku online (internetowo), zachowując jednocześnie cennik i w miarę możliwości dotychczasowy grafik.
 10. Kursantom przysługują liczne zniżki - za kontynuację nauki w następnym roku szkolnym, za opłacenie 5 lub 10 rat z góry, rodzinne (druga lub trzecia osoba z najbliższej (rodzice, dzieci) rodziny do 25 roku życia, mieszkające w jednym gospodarstwie domowym i pozostają we wspólnocie finansowej) i inne.
  Szczegóły - patrz cennik). Zniżki są liczone począwszy od niższej raty (np. rodzic chodzi na lekcje 2x90min, dziecko na lekcje 2x60 minut - wówczas rodzic płaci 100%, dziecko 90%. Dodatkowo oboje maja 3,5% zniżki jeśli są klientami uczęszczającymi w poprzednim roku szkolnym). Zniżki się kumulują (a nie dodają). Zniżki rodzinne obowiązują tylko wtedy, gdy kursanci uczestniczą w zajęciach w jednym i tym samym roku.
  WSZYSTKIE ZNIŻKI PRZEPADAJĄ W PRZYPADKU NIETERMINOWEGO WPŁACANIA RAT.
 11. Wykorzystując specjalny 10% kupon rabatowy, wszystkie inne zniżki nie obowiązują. Zniżka kuponowa obowiązuje tylko od pierwszej płatności (także rocznej). Więcej TUTAJ
 12. Warunkiem zapisu jest opłacenie 100 zł kaucji co stanowi jednocześnie gwarancję miejsca w grupie. Jeśli kursant wyraża chęć kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym wówczas kaucja jest przeniesiona na następny wrzesień. Jeśli kursant rezygnuje z końcem roku szkolnego wówczas jego ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę kaucji. Zwrot kaucji można uzyskać do końca roku szkolnego, w którym nastąpiła rezygnacja. Można także ją wykorzystać przy ponownym zapisie na kurs (nawet po kilku latach) lub przenieść na najbliższego członka rodziny, który zapisuje się do nas na kurs.
  Kaucja nie jest zwracana, gdy rezygnacja następuje w czasie trwania roku szkolnego.
 13. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych.Kontakt taki ułatwiają też coroczne otwarte lekcje, na które zapraszamy wszystkich rodziców. Zachęcamy rodziców także do korzystania z e-dziennika.
  Sama obecność kursanta na zajęciach bez pracy własnej nie wystarcza aby opanować materiał nauczania.
 14. Prosimy o punktualne zabieranie dzieci po zajęciach gdyż Right Now nie bierze odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie szkoły zarówno podczas zajęć jak i poza ich godzinami.
 15. W interesie kursantów leży punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny w nich udział i wykonywanie zleconej do domu pracy własnej.
 16. Szkoła zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia, jak również usunięcia dziecka  w trakcie zajęć spowodowane niewłaściwym zachowaniem, uniemożliwiającym z korzystania z lekcji pozostałym uczestnikom kursu.
 17. Kursanci mają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki i wideoteki.
 18. Abyśmy mogli jeszcze lepiej i skuteczniej nauczać naszych kursantów proszeni są oni o zwracanie się do lektorów ze swymi problemami językowymi. Prosimy także o zgłaszanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących naszych kursów bezpośrednio do biura lub mailowo na [email protected] .
 19. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją 'Warunków Ogólnych Świadczenia Usług Edukacyjnych Right Now", które są integralną częścią umowy.