Poziomy zaawansowania

» Poziomy zaawansowania

 

 • Wychodząc naprzeciw standardom stosowanym Unii Europejskiej nasza placówka dostosowała się do standardów wyznaczonych przez Radę Europy i obecnie korzystamy z wyznaczonych przez nią zunifikowanych poziomów nauczania. Skala poziomów językowych stosowana w całej Unii Europejskiej nazywa się skalą CEFR  (Common European Framework of Reference for Languages)
 • Opracowano  narzędzie, pozwalające na opracowanie testów i programów nauki języków obcych na porównywalnych poziomach i według zbliżonych kryteriów. Określono, co na danym poziomie znajomości języka należy potrafić w ramach kompetencji językowych umieć. Zrezygnowano też z tradycyjnych słownych określeń poziomu, gdyż w każdym języku nawet zbliżone słowa mogły oznaczać coś innego. Popatrzmy tylko, jak trudno po polsku oddać angielskie pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced - dla nas każdy z tych poziomów jest jakoś "średniozaawansowany". Tak więc poziomy oznaczono literami i numerami od najniższego do najwyższego. Łącznie wyróżnia się ich sześć: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i obowiązują one dla każdego języka. Do tych poziomów dostosowują się teraz autorzy naszych podręczników, osoby przygotowujące programy kursów oraz egzaminy i testy.
 • Poniżej prezentujemy prezentancje poszczególnych poziomów. Oczywiście to tylko zarys, gdyż trudno wyodrtębnić sztywną granicę pomiędzy poziomami . Ponadto więcej informacji  można przeczytać POD TYM LINKIEM


  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA A1

  CEFR - Common European Framework of Reference for LanguagesTo poziom beginner, czyli początkujący. Według CEFR, osoba na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA A2

  To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba znająca język na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

  Znajomość języka na poziomie A1 i A2 możemy w uproszczeniu nazwać PODSTAWOWYM POZIOMEM ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA B1

  To poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA B2

  To poziom upper/post-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

  Znajomość języka na poziomie B1 i B2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM SAMODZIELNOŚCI JĘZYKOWEJ.

   

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA C1

  To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA C2

  To poziom Nearly native-speaker level, czyli profesjonalny. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

  Znajomość języka na poziomie C1 i C2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ. • A poniżej krótki film na temat interpretacji wyników egzaminów Cambridge i ich korelacji do skali  poziomu znajomości języków CEFR:

 

 

scrin001